Koátka - "podzimní skřítci"

Koátka - "podzimní skřítci", které jsme dnes vyráběli nám zdobí třídu i šatnu.

Koátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítciKoátka - podzimní skřítci