25.03.2020
Usnesení 47. zasedání Rady města ze dne 18.3.2020

Usnesení 47. zasedání Rady města

znak města
konané dne 18. března 2020
 

Odkazy

 
 
V Ý P I S   Z E  Z Á P I S U
(usnesení)

z 47. řádného zasedání
Rady města Rožnov pod Radhoštěm,
konané dne 18. března 2020

_________________________________________________

Rada města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s příslušnými ustanoveními  zákona číslo 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
   
 • 980/47    schvaluje program jednání rady města dle pozvánky.   

 • 981/47    projednala situaci na mateřských školách zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm (dále jen MŠ) v souvislosti s pokračováním předškolního vzdělávání v dalším období. Po posouzení všech rizik spojených s výskytem a dalším šířením coraviru COVID-19, která by bezprostředně mohla ohrozit zdraví děti docházející do MS, jejich rodiče a zaměstnance MŠ, přijala následující opatření:
  a) Po projednání s ředitelkami MŠ souhlasí s jejich rozhodnutími přerušit provoz MŠ od 18.3.2020 po dobu, po kterou budou celostátně uzavřeny základní školy. Přerušení provozu se bude týkat:
  - Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p.R., příspěvková organizace,
  - Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p.R., příspěvková organizace,
  - Mateřská škola 5. května 1527, Rožnov p.R., příspěvková organizace,
  - Mateřská škola Radost, Rožnov p.R., příspěvková organizace.
  b) Ukládá ředitelkám MŠ informaci o přerušení provozu zveřejnit na přístupném místě v MŠ neprodleně poté, co o přerušení provozu rozhodla a využít i dalších komunikačních kanálů k informovanosti rodičů (webové stránky, telefony apod.).
  c) Ukládá MěÚ Rožnov pod Radhoštěm zveřejnit informaci o přerušení provozu MŠ na webových stránkách města.

 • 982/47     projednala a rozhodla o vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na zhotovitele stavby „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a jejích příloh. V souvislosti s výše uvedenou veřejnou zakázkou rada města:
  a)    schvaluje zadávací dokumentaci a podmínky zadávacího řízení uvedené v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
  b)    jmenuje členy komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky,
  c)    ukládá vedoucí odboru investic MěÚ zabezpečit všechny úkony související se zadáním výše uvedené veřejné zakázky,
  d)    svěřuje starostovi města rozhodování o změnách a doplněních zadávací dokumentace
  a podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a rozhodování o změnách členů komise pro hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníků.

  Zadávací dokumentace včetně příloh a seznam jmenovaných členů komise  a jejich náhradníků ve znění uvedeném v přílohách důvodové zprávy jsou součástí tohoto usnesení.     

                  Ing. Radim Holiš                                  Ing. Jan Kučera, MSc.
                    starosta města                                       místostarosta města
 


Vytvořeno / změněno: 24.3.2020 / 24.3.2020