09.04.2019
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019-2020

Zápis do MŠ bude 13.5.2019 8,00 - 12,00 a 13,00 - 16,00 a 14.5. 2019 8,00 - 13,00 hodin. 

 

Mateřská škola 1.máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace

 

Směrnice

 

č.j.  95  /2019

 

 Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole pro školní rok 2019/2020

 

Vydal:

Mateřská škola 1.máje 1153, Rožnov p.R., příspěvková organizace

Vypracovala:

ředitelka školy Dalimila Čechová

Schválila:

ředitelka školy – Dalimila Čechová

Nabývá účinnosti dnem:

01.04. 2019

Počet příloh:

-0-

Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Spisový znak / skartační znak:

1.2/A5

Tímto se ruší vnitřní směrnice

 

č.j 10/2018

 

Ředitelka Mateřské školy 1.máje 1153, Rožnov p.R., příspěvková organizace,(dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

I.

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti, které se v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákazám imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto opatření se nevztahuje na děti, které budou plnit v mateřské škole povinné předškolní vzdělávání.

 

II.

Přednostně budou přijímány děti:

· s místem trvalého pobytu na území města Rožnova pod Radhoštěm,

· u kterých zákonný zástupce ustanovil mateřskou školu jako první v pořadí, u které bude preferovat přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání,

· starší v rámci rozmezí 3 – 5 let věku, kterého dosáhnou k 31. 8. kalendářního roku.

 

III.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou dále vzata v patrnost následující kritéria :

· sociální hlediska, která zohledňují potřebnost předškolního vzdělávání dítěte,

· vzdálenost místa trvalého pobytu dítěte od mateřské školy,

· v mateřské škole se vzdělává starší sourozenec

 

IV.

Doporučené bodové hodnocení stanovených kritérií uvedených v Čl. II a Čl. III. :

· Trvalý pobyt dítěte na území města                                                                         40 bodů

· Zákonným zástupcem preferované pořadí MŠ pro předškolní vzdělávání dítěte

1. pořadí                                                                                                                       10 bodů

2. pořadí                                                                                                                         4 body

3. pořadí a další                                                                                                              2 body

· Dosažený věk dítěte k 31. 8. daného kalendářního roku

 

5 let                                                                                                                          30 bodů

4 roky                                                                                                                       20 bodů

3 roky                                                                                                                       15 bodů

2 roky                                                                                                                         0 bodů

· Sociální hlediska, která zohledňují potřebnost předškolního

vzdělávání dítěte                                                                                                    0 -5 bodů

· Vzdálenost místa trvalého pobytu dítěte od mateřské školy

(mateřská škola je nejbližší místu trvalého pobytu dítěte)                                        5 bodů

· V mateřské škole se současně vzdělává sourozenec                                               10 bodů

· Děti se speciálními vzdělávacími potřebami                                                           40 bodů

 

 POSTUP: - každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria

                 - podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným      počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

 

V.

Pravidla a kritéria, podle nichž bude ředitelka postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole nabývají platnost dne 1.4.2019 a jsou účinná dnem podpisu ředitelkou školy

 

 

 V Rožnově p. R. , dne 1.4. 2019                                        ………………………………………….          

                                                                                                              Dalimila Čechová

                                                                                                         ředitelka mateřské školy