12.04.2016
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DO MŚ

 

Mateřská škola 1.máje 1153, Rožnov p.R.,

příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

 

Směrnice č.j.      /2016

 

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole pro školní rok 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydal:

Mateřská škola 1.máje 1153, Rožnov p.R., příspěvková organizace

Schválila:

ředitelka školy –  Dalimila Čechová

Účinnost:

Od  1..5.2016

Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Spisový znak/

skartační znak:

2.-1.

A5

 

 

 

 

 

 

 


Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem Rožnov p.R.

Ředitelka Mateřské školy Dalimila Čechová stanovila následující pravidla a kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem, které dovrší 3 let věku dítěte nejpozději k 31.12. daného kalendářního roku a starším, a to až do začátku povinné školní docházky.

II.

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaté pouze děti, které se v souladu s § 50 zákona    č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákazám imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

III.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

IV.

Pakliže nedojde k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle kritéria pod bodem III., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z dále uvedených kritérií a jejich bodového ohodnocení. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.

·         doložení trvalého pobytu dítěte v Rožnově  p. R.    10 bodů

·         dosažení věku dítěte k 31.8.       -      2 roky             0 bodů

-          3 roky 5 bodů

-          4 roky 10 bodů

·         v MŠ se již vzdělává starší sourozenec                     10 bodů

·         jen u MŠ se speciálními třídami

·         dítě se specifickými vzdělávacími potřebami           40 bodů

 

·         sociální potřebnost dítěte                                          10 bodů

 

 

 

 

 

 

V.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské nebo rodičovské dovolené s dalším dítětem.

VI.

Pravidla a kritéria, podle nichž bude ředitelka postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole nabývají platnosti dne 1.5. 2016 a jsou účinná dnem podpisu ředitelkou školy.

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 4.4.2016

 

 

 

 

                                                                                                          ------------------------

                                                                                                                 ředitelka MŠ