Mateřská škola 1. máje 1153, příspěvková organizace - detašované pracoviště 1. máje 864MŠ 1. máje 864 byla založena již v roce 1952, do stávající podoby byla přestavěna v roce 1971. V roce 2016 byla vyměněna okna ve dvouposchoďové budově a v roce 2017 byla tato budova i zateplena. V současné době má MŠ 4 třídy a je ve větší míře zaměřena na sportovní aktivity dětí s individuálním přihlédnutím na věk, potřeby a zájmy dětí, úzce spolupracující s rodiči. V MŠ je k dispozici vybavená tělocvična, která slouží všem dětem MŠ a je využívána i v odpoledních hodinách.

Našim znakem je ČTYŘLÍSTEK
Podle 4 tříd, které tvoří MŠ a vzájemně spolupracují.
Motto: „Nestačí jen podat ruku, je třeba darovat i kus srdce.“

Plánované činnosti jsou zařazovány tak, aby se děti mohly zapojit do širokého okruhu činností (sportovní, výtvarné, hudební, literární). Plánované činnosti vychází z potřeb a zájmů dětí i rodičů. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.

Co naše MŠ nabízí:
Třídy:

1. třída 1. třída - KOŤÁTKA
3 - 4 leté děti

Učitelky:
Zuzana Bolfová
Zuzana Kociánová

Cíl :
Postupně vést děti k osamostatňování se, k dodržování základních pravidel chování a jednání. Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu, motivovat děti k aktivnímu poznávání.

Charakteristika :
Prostřednictvím všech činností rozvíjet u dětí schopnost zapojit se do kolektivu svých vrstevníků, rozvíjet samo sebe, rozvíjet své já. Respektovat osobnost svých kamarádů a své okolí. Vhodným způsobem zařazovat činnosti vedoucí k rozvoji schopností, dovedností a znalostí, motivovat děti k poznávání světa a překonávání překážek, se kterými se ve svém životě běžně setkávají.


2. třída 2. třída - KRTEČCI
4 - 6 leté děti

Učitelky:
Bc. Lenka Machulová
Bc. Jana Vašková

Cíl:
Podpořit rozvoj dětí ve všech oblastech
- Dítě a jeho tělo
- Dítě a jeho psychika
- Dítě a ten druhý
- Dítě a společnost
- Dítě a svět

Poskytnout dětem příležitosti k získávání nových poznatků o sobě samých, o kamarádech i dospělých a světě kolem nich.
Dopomoci dětem jak k navazování nových vztahů, tak k rozvoji stávajících vztahů s ostatními dětmi i dospělými.
Seznámit děti s pravidly chování v různých životních situacích a podpořit je v jejich dodržování.
Seznámit děti s hodnotami důležitými pro život ve společnosti, ve které žijeme.
Jít dětem vlastním příkladem – tak se děti nejlépe a nejsnadněji učí.

Charakteristika:
Jsme věkově heterogenní třída se všeobecným zaměřením a navíc tento rok jsme zapojeni do projektu zdravého životního stylu s mottem: „Po celý rok hraví, veselí a zdraví.“
Třída je vždy vyzdobena dle tématu, kterému se právě věnujeme. Děti se na výzdobě třídy podílejí svými výrobky a výtvarnými pracemi.
Navazujeme plynule na dovednosti, znalosti a zkušenosti, které děti získaly a osvojily si v první třídě „Koťátka“.
Všechny činnosti, které jsou dětem nabízeny, vycházejí z jejich potřeb a zájmu.
Pracujeme podle Třídního vzdělávacího plánu a Projektu zdravého životního stylu.3. třída 3. třída - SPORTOVCI
5 - 6 leté děti

Učitelky:
Bc. Vlasta Martináková
Jitka Očkayová

Cíl :
Vzděláváním a výchovou dětí ve třídě „SPORTOVCI“ je podporovat tělesný a duševní rozvoj dítěte, vážit si sám sebe a ostatních, chránit zdraví své i zdraví druhých. Sportovní činnosti jsou vhodným způsobem zařazovány a využívány k rozvoji schopností, k poznávání světa, k učení, k překonávání překážek, se kterými se děti ve svém životě setkávají.

Kromě tradiční výchovně – vzdělávací práce s předškoláky nabízíme: Charakteristika :
Třída se nachází v přízemí hlavní budovy MŠ. Prostory i herna jsou zařízeny tak, aby vyhovovaly všem činnostem, které jsou dětem nabízeny. K přilehlým prostorám patří šatna pro děti, nově vybudovaná umývárna a WC a místo vyhrazeno pro odpočinek.4. třída 4. třída - BROUČCI
2 - 3 leté děti

Učitelky :
Zuzana Chmelařová
Veronika Stavinohová
Chůva:
Renata Svobodová

Charakteristika :
Třída „Broučci“ pro dvouleté děti se nově otevřela ve školním roce 2016/2017. Do třídy je zapsáno 26 dětí. Třída je vybavena nábytkem, který odpovídá antropometrickým požadavkům. Děti ve věku dvou let jsou otevřené hraní, vzdělávání a navazování kontaktů s vrstevníky. K tomu je přizpůsobeno vybavení třídy, didaktický materiál i třídní vzdělávací program. Je vytvářeno bezpečné a klidné prostředí, ve kterém se děti cítí dobře a které zároveň podněcuje jejich aktivitu, zvídavost a přirozenou potřebu objevovat. Je kladen velký důraz na rozvoj samostatnosti, upevňování hygienických návyků a sebeobsluhy, ale také rozvoj sebedůvěry při hrách i pracovních a pohybových činnostech. Náročnost programu se upravuje dětem dle jejich individuálních potřeb a možností.