17.04.2014
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2014/2015

 

 

Mateřská škola 1.máje 1153, Rožnov p.R.,

příspěvková organizace

 

 

 

Směrnice č.j. 7 /2014

 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2014/2015

 

 

 

 

Vydal:

Mateřská škola 1.máje 1153, Rožnov p.R., příspěvková organizace

Schválila:

ředitelka školy – Dalimila Čechová

Účinnost:

Od 16.4.2014

Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Spisový znak/

skartační znak:

2.-1.

A5

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy 1.máje 1153, Rožnov p.R., příspěvkové organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2.,písm.b) zákona 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

 

I.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

 

 

II.

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování.

 

 

                                                                     III.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

(§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).

 

IV.

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

 

 

V.

Pakliže nedojde k přijetí dítěte do běžných tříd ,dle kritéria pod bodem IV., vychází při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z hlavních kritérií, uvedených v následující tabulce a následně z kritérií pomocných.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

 

 

 

 

HLAVNÍ KRITÉRIA

Body

1.

Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.září do 31.srpna následujícího kalendářního roku.

5

2.

Bydliště dítěte v Rožnově p.R., ve kterém MŠ sídlí.

 

5

3.

Věk dítěte:

mladší 3 let

1

3 roky

5

4 roky

10

5 let

15

4.

V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.

(snaha nenarušovat rodinné vazby mezi sourozenci)

5

POMOCNÁ KRITÉRIA

Body

1.

Zvýšená sociální potřebnost dítěte vzniklá v důsledku nepříznivé sociální situace.

(dítě v pěstounské péči; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, apod.)

Nutnost doložit potvrzení.

5

2.

Zaměstnanost matky.

5

 


Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu počet dosažených bodů v hlavních i pomocných kritérií.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií je rozhodující datum narození dítěte (od nejstaršího po nejmladší).

 

Ruší se směrnice č.j. 9/ 2013.

 

 

 

 

 

 

V Rožnově p.R., dne 16.4.2014

 

 

 

 

 

Dalimila Čechová

ředitelka Mateřské školy

1.máje 1153, Rožnov p.R.