01.07.2009
Ahoj školko, hurá prázdniny!

Přejeme všem našim dětem i jejich rodičům  k r á s n é   p r á z d n i n y, hodně sluníčka i nových zážitků a těšíme se na ně znovu 1. září 2009. Také děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli malým,či větším dárkem zpříjemnit prostředí naší MŠ a přispěli na akce pro děti (mezi ně patří také všichni, kteří se v letošním školním roce zapojili do sběru papíru a PET lahví).

 

                      A h o j  š k o l k o ,  h u r á  p r á z d n i n y !