01.09.2011
Nový školní vzdělávací projekt

Putujeme se skřítkem, poznáváme naši zem

„Putujeme se skřítkem, poznáváme naši zem“

Putujeme se skřítkem, poznáváme naši zem

Projekt projednán a schválen na pedagogické radě dne: 29.6.2011
Platnost od 1.9.2011 do 31.8.2013

Charakteristika projektu :

Projekt je zaměřen na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Vede děti k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností.

Cíl projektu:

Hlavním cílem je seznamovat děti s přírodním prostředím, které je obklopuje a společně tak vytvářet pozitivní vztah k přírodě. Děti získávají povědomí o neustálých změnách přírodního prostředí a jeho rozmanitosti. Projekt rozvíjí úctu k životu ve všech jeho formách a vytváří povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.

Očekávané výstupy (z RVP PV):

• vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý;
• osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí;
• mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka;
• poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno;
• vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, prožitky, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách;
• zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, malovat, modelovat, konstruovat, tvořit z různých materiálů, přírodnin);
• vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně - pohybových činností, zvládat dovednosti vokální i instrumentální;
• naučit se nazpaměť krátké texty;
• postupně zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci;
• spolupracovat s ostatními;
• uplatňovat svá práva, přání a potřeby s ohledem na druhého, řešit konflikty dohodou;
• být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i věcem;
• těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních krás.


Co děti získají (očekávané kompetence):

Projekt pomáhá dětem vytvářet vlastní porozumění fyzikálnímu světu (stavby z kostek, práce se dřevem, hraní s pískem a vodou, míchání barev); sociálním a kulturním informacím (hry, vaření, četba příběhů, dramatické hry, účast na různých akcích a rozhovory o nich); logice a matematice (měření, srovnávání, počítání, logické řazení do sledu, třídění); vztahu mezi psaným a mluveným slovem (kontakt s knihami, písmeny, předčítání, kreslení obrázků, poslech pohádek, vyjadřování vlastních myšlenek a prožitků).

Děti mají příležitost učit se mnoha cestami:
• kreslením
• malováním
• modelováním
• zpěvem
• tancem
• diskuzemi
• stavěním
• dramatickými hrami
• činnostmi venku
• prohlížením knih a časopisů
• prací se dřevem a dalšími přírodninami, papírem, písmeny, pískem a vodou
• pozorováním, pokusy a objevy.


Podmínky realizace projektu:

Výhodou naší MŠ je rozlehlá školní zahrada a blízkost lesa. Děti tak mají dostatek příležitostí k přímému pozorování, které je základem činností. Realizace nepotřebuje žádné zvláštní podmínky, ale lze ji obohatit například o zajímavé besedy v naší MŠ, výukové programy  v Alcedu Vsetín, SVČ Rožnov p/R, návštěvy Valašského muzea Rožnov p/R. Na tyto akce se budeme snažit získat prostředky z grantů Nadace DKS.

Struktura projektu:

Projekt vychází za ŠVP naší MŠ „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“j, který je založen na pravidelném střídání ročních období a sepjetí člověka s přírodou.
Projekt čerpá ze 4 integrovaných bloků:
• Barevný podzim
• Zima kraluje
• Jaro je tady
• Duhové léto


Nabídka činností:
 
Protože je tento projekt dlouhodobý, zahrnuje téměř všechny druhy činností, se kterými se setkáváme v mateřské škole, jsou zde uvedeny proto pouze návrhy realizace, které lze rozvíjet, obohacovat apod.( konkrétně je nabídka rozpracována v jednotlivých TVP).


• přirozené pozorování přírodního prostředí - vycházky do okolí, výlety;
• praktické činnosti, manipulace a experimentace s předměty, na jejichž základě se dítě seznamuje s jejich vlastnostmi;
• smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí, jednoduché pracovní činnosti;
• smyslové a psychomotorické hry;
• hry a činnosti rozvíjející pohybové dovednosti, hrubou i jemnou motoriku;
• estetické a tvůrčí aktivity (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické);
• námětové hry a činnosti;
• dramatické činnosti;
• hry pro rozvoj řeči a komunikativních dovedností;
• prohlížení a "čtení" knížek;
• kooperativní činnosti;
• sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte.
Součástí projektu je také pokračování ve sběru PET lahví, papíru a zapojení do ekologického projektu a soutěže s názvem „Nakrmte Plastožrouta 2011/2012“.


Evaluace projektu:

Všechny činnosti budeme vyhodnocovat průběžně během realizace projektu, a to jak z hlediska dětí (zájem, aktivita, dosažené výsledky), tak z pozice učitelky (co se podařilo, co je třeba procvičit, zda byly zvoleny vhodné metody atd). Výsledky evaluace využijeme při tvorbě dalších projektů.
• portfolia dětí
• výtvarné soutěže
• akce pro děti a rodiče na školní zahradě
• vyhodnocení sběru PET lahví, papíru
• umístění v soutěži „Nakrmte Plastožrouta 2011/2012“
• www stránky naší MŠ
• fotodokumentace akcí
• články v regionálním tisku

V Rožnově p/R, 28.6.2011