27.08.2020
Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

Příchod dětí do mateřské školy

· Mateřská škola nevyžaduje s prvním příchodem dítěte prohlášení a bezinfekčnosti.

· Při zahájení školní roku proběhne aktualizace kontaktů na všechny účastníky vzdělávacího procesu (telefonní čísla a emaily).

· Mateřská škola upozorňuje zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit. Nadále bude probíhat ranní filtr – měření teploty dětem před vstupem do třídy.

· Zákonní zástupci se v budovách a v areálu MŠ zdržují pouze nezbytně dlouhou dobu.

· V mateřské škole nejsou žádná závazná plošná opatření ohledně počtu dětí ve třídě.

· Děti jsou opakovaně poučovány a dodržování základních hygienických zásad.

· Dětem s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školky pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že netrpí infekční nemocí potvrzením od dětského lékaře.

 

Kompetence školy v realizaci konkrétních protiepidemiologických opatřeních:

1. Dezinfekce rukou u vstupu

2. Zvýšený úklid prostor a desinfekce hygienických zařízení a povrchů, které používá větší počet lidí (kliky, spínače světla, baterie umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel)

3. Časté větrání vnitřních prostor

4. Dodržování základních hygienických pravidel

5. Nevpouštění nemocných osob do budov

Mateřská škola bude v konkrétních situacích postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Vedení školy průběžně sleduje republikový, respektive lokální vývoj situace a v rámci systému semafor.

 

Organizace vzdělávání a postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID – 19

1. Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí včetně covid-19. Škola má povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled.

2. V případě že jsou příznaky patrné již při příchodu se zákonným zástupcem, dítě není vpuštěno do třídy.

3. V případě že jsou příznaky patrné již při příchodu a zákonný zástupce není už přítomen, mateřská škola oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci neprodleně a informuje jej o nutnosti bezodkladného vyzvednutí.

4. V případě že se příznaky vyskytnou v průběhu dne v mateřské škole, dítěti je poskytnuta rouška a umístí se do samostatné místnosti k izolaci, a je neprodleně informován zákonný zástupce o tom, že musí vyzvednout dítě z mateřské školy.

5. V případě výskytu onemocnění se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje KHS.

6. Mateřská škola neprodleně informuje o vzniklé situaci.

 

Distanční vzdělávání

· Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina třídy, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště.

Stravování v mateřské škole

· Dětem není umožněn samoobslužný výdej. Nádobí jim je připravováno pověřenými osobami.

· Rodičům stále není umožněno odebrat oběd 1. den nemoci dítěte z technických důvodů. Pokud rodič omluví dítě do 7.30 hod. daného dne, bude dítěti oběd omluven.

Úplata za vzdělávání a stravování

1. Pokud je určitému dítěti nařízena karanténa a mateřská škola není uzavřena, úplata se hradí.

2. V případě omezení nebo přerušení provozu delšího než 5 dní, stanoví ředitelka mateřské školy maximální výši úplaty poníženou podle délky omezení či přerušení.

 

V Rožnově pod Radhoštěm 26.8.2020

 

                                                                                             Bc. Jana Vašková

                                                                                                  ředitelka MŠ