19.05.2020
Informace o zpracování osobních údajů- Čestné prohlášení COVID

Osobní údaje uvedené v ĆESTNÉM PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ  jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem.

Ing. Igor Prosecký

I3 Consultants s.r.o.
+420 733 510 780
+420 543 214 714
obchod@i3c.cz<mailto:obchod@i3c.cz>
http://www.i3c.cz<http://www.i3c.cz/>
Scheinerova 6
628 00 Brno