11.05.2020
Mimořádné opatření k organizaci provozu MŠ 1.máje 1153 do konce školního roku 2019/2020

Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace

 

Mimořádné opatření k organizaci provozu Mateřské školy 1. máje 1153 do konce školního roku 2019/2020

Zpracováno v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30.4.2020

 

1.                  Provoz mateřské školy

·                    Mateřská škola bude znovu otevřena v běžném provozu  - MŠ 1. máje 1153 od  6.00 do 16.00 a MŠ 1.máje 864  od 6.30 do 16.30 hodin od 13.5.2020

·                    V provozu budou oba stávající vchody do MŠ 1153 a pouze hlavní vchod na MŠ 864. V provozu nebude třída Lentilky a Broučci ( možné upravit dle  provozu)

·                    Po otevření MŠ zaniká dle aktuální legislativy rodičům nárok na ošetřovné

·                    Pokud má dítě oslabenou, narušenou imunitu ( je např. častěji nemocné) mohou rodiče zvážit  nástup svého dítěte do MŠ a v čestném prohlášení, které se dokládá k ošetřovnému, tyto důvody uvést.

·                    Před prvním vstupem do mateřské školy předloží zákonný zástupce čestné prohlášení – toto prohlášení je na www stránkách školy , je nutné si jej předem připravit, vytisknout a vyplnit. Blíže o čestném prohlášení – viz dál v textu v části 6 a 7.

 

         2.   Epidemiologická opatření

·                    Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu, průjem a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. (Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře - alergologa)

·                    Dítěti bude při vstupu do MŠ měřena teplota a bude probíhat ranní filtr – konzultace s rodičem o zdravotním stavu dítěte ( měření teploty + ranní filtr+ konzultace s rodičem bude probíhat i nadále po změně stavu mimořádného opatření).

·                    Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude IHNED kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne. Pokud si  rodič dítě neprodleně nevyzvedne bude Dle pokynů ministerstva bude kontaktována spádová hygienická stanice.

·                    Zákonný zástupce má povinnost uvést aktuální telefonní číslo.

·                    Všichni zaměstnanci MŠ obdrželi štít, roušky a je na jejich zvážení, zda budou tyto ochranné pomůcky používat. 

 

3.                  Příchod do mateřské školy

·                    Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními - zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 1,5 metry.

·                    Doprovázející osoby budou dbát o to, aby před vchodem do MŠ nedocházelo ke shromažďování lidí, budou dodržovat odstupy nejméně 1,5 metru.

·                    Před  vstupem do budovy MŠ si dítě i dospělí  vydesinfikují ruce.

·                     Prosíme rodiče dětí, aby dbali těchto pokynů s ohledem na zaměstnance MŠ.

 

·                    Dítěti i dospělému bude  v šatně změřena teplota.

·                     Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.

·                    Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

·                    Pokud bude rodič vyžadovat, aby dítě roušku v MŠ nosilo, musí si zajistit dostatečný počet roušek k výměně ( min.4 roušky),  dítě je bude mít k dispozici ve skříňce a může si je samo každé 2 hodiny vyměňovat. Na použité roušky musí mít ve skříňce uzavíratelný sáček. Roušku nemohou mít děti u jídla  a u spaní.

·                    Všechny Děti  budou mít v šatně 1 roušku  – pro případnou potřebu, v sáčku označeném jménem.

·                    Do MŠ dítě nebude nosit žádné hračky ani na spaní.

·                    Děti budou i v odpoledních hodinách pobývat co nejvíce venku na zahradě MŠ. Dle podmínek zahrady MŠ je pro jednotlivé skupiny určen oddělený prostor zahrady.

 

4.                  Hygienická opatření

 

·                    Velkou část dne budou děti trávit venku  na školní zahradě .

·                    Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou.

·                    Děti budou používat  jednorázové  papírové ručníky.

·                    Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

·                    Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ. ( desinfekce COVID – 19)

·                    Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně 2x denně. Nejméně 2x denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren  (dle aktuální  potřeby).

·                    Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, vypínače, videozvonky).

·                    Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

 

5.                  Stravování

 

·                    Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.

·                    Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice  (platí do odvolání).

·                    Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny a  budou mít zakrytá ústa,  nos a jednorázové rukavice.

·                    Jídlo odhlášeným a nemocným dětem nebude poskytováno (platí do odvolání).

·                     Úplata školného za měsíc květen bude vypočítána poměrnou částí – 600,- Kč /počet dnů otevření – částka bude 411,-kč.

·                    Rodiče, kteří budou dále čerpat ošetřovné a doloží čestné prohlášení o prodloužení, nebudou platit školné.

 

6.                  Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

7.          Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny

Do rizikové skupiny patří dítě, které

·                    osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše

·                    nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte prohlášení, ve kterém čestně prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se

·                    seznámil s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví

·                    a že se u dítěte neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Po jakékoliv  týdenní  absenci  dítěte, zákonný zástupce znovu předloží toto prohlášení. Při opětovném nástupu dítěte po nemoci  rodič opět doloží nové čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte.

 

Děkujeme za dodržování všech uvedených opatření.

 

V Rožnově p.R., 11.5.2020                                Dalimila Čechová, ředitelka MŠ