11.05.2020
Čestné prohlášení ke znovuotevření MŠ

Mateřská škola 1. máje 1153, Rožnov p.R., příspěvková organizace

Čestné prohlášení

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Jméno a příjmení dítěte:

Datum narození:

Trvale bytem:

 

1.                  Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

2.                  Prohlašuji, že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, abych zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

 

V............................................    

Dne .......................................                                            .................................................................................

                                                                                                      podpis zákonného zástupce dítěte                                        

 

                                                                                               

 

 

Osoby s rizikovými faktory

 

 Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

1                    4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

2                    b) při protinádorové léčbě,

3                    c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

4              

5                    5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6                    6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7                    7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8                    8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo ppokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.