10.09.2019
Individuální vzdělávání dětí v MŠ

Podle § 34b zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může  pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen tot oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školného roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v §34b odst.2 školského zákona.

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte , které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vzchází z RVP PV. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup ve vzdělávání. Toto ověření se bude konat v mateřské škole první pondělí měsíce prosince 2019 a probíhat bude formou rozhovoru  a plnění úkolů na pracovních listech podle RVP PV.  Zákonný zástupce dítěte předloží PORTFOLIO dítěte (uspořádaný soubor prací za určité období, který poskytne informaci o pracovních výsledcích dítěte, průběhu učení a jeho vývoji, za účelem jeho dalšího rozvoje – výtvarné práce, výrobky...). Přesný termín ověření (včetně náhradního termínu), bude zveřejněn v mateřské škole na přístupném místě nejpozději do 11.9.2019.

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí indviduální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí ředitelky nemá odkladný účinek.

 

      Doporučené materiály pro individuální vzdělávání dítěte:

 

  • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)
  • Desatero pro rodiče
  • ŠVP s názvem „Nestačí jen podat ruku, je třeba darovat i kus srdce".
  • Pracovní listy – hradí si zákonný zástupce sám