08.09.2019
GDPR - Obecná informace o zpracování osobních údajů

 

OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mateřská škola 1. máje Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 1. máje 1153, 756 71 Rožnov pod Radhoštěm je příspěvkovou organizací města Rožnov pod Radhoštěm, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je zajištění předškolního vzdělávání.

Mateřská škola 1. máje Rožnov pod Radhoštěm zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR), které je účinné od 25.5.2018 a zákona číslo 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Mateřská škola 1. máje Rožnov pod Radhoštěm je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. Zápis k předškolnímu vzdělávání.

  2. Zajištění předškolního vzdělávání.

Kontaktní adresa správce:

Mateřská škola 1. máje Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 1. máje 1153, 756 71 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 64123294, telefon: +420 571 651 313, e-mail: mscechova@centrum.cz

Mateřská škola 1. máje Rožnov pod Radhoštěm na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a na kterého se můžete v souladu s článkem 38 odst. 4 obecného nařízení obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním svých osobních údajů a uplatnění svých práv podle obecného nařízení.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Mateřskou školu 1. máje vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Mateřskou školou 1. máje a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. U dětí mladších 18 let je souhlas oprávněn udělit zákonný zástupce.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Zdeněk Novák, Mateřská škola 1. máje Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, 1. máje 1153, 756 71 Rožnov pod Radhoštěm, telefon: +420 571 651 313, e-mail: poverenec.oou@i3c.cz, ID datové schránky: jnpkyns.