04.09.2017
Povinné předškolní vzdělávání – ustanovení účinností 1.1.2017

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Podle § 34a odst. 1 školského zákona se povinné školní vzdělávání vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Podle § 34a odst. 2 školského zákona je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Rozsah povinného předškolního vzdělávání

Podle § 34a odst. 3 školského zákona má povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, v MŠ 1. máje 1153, Rožnov p. R., příspěvková organizace ředitelka stanovila rozsah povinného předškolního vzdělávání v době od 8.00 do 12.00 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku.

Omlouvání neúčasti dítěte

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce. Pokud se jedná o krátkodobou nepřítomnost, oznámí skutečnost včetně uvedení důvodu a to telefonicky, SMS, e-mailem nebo osobně v mateřské škole do tří dnů. Nepřítomnost delší než 3 dny musí být doložena písemně do rukou třídního učitele a zapsána do omluvného listu (který bude umístěn na určeném místě v šatně dětí). Třídní učitel eviduje školní docházku dětí ve své třídě, neomluvené nebo zvýšené absence oznámí ředitelce MŠ, která je vyhodnotí a ověří jejich věrohodnost. Doklad s omluvou dítěte bude zakládán do dokumentace třídy.

Individuální vzdělávání dítěte

Podle § 34b zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen tot oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školného roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v §34b odst.2 školského zákona.

Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vzchází z RVP PV. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup ve vzdělávání. Toto ověření se bude konat v mateřské škole první pondělí měsíce prosince 2017 a probíhat bude formou rozhovoru a plnění úkolů na pracovních listech podle RVP PV. Zákonný zástupce dítěte předloží PORTFOLIO dítěte (uspořádaný soubor prací za určité období, který poskytne informaci o pracovních výsledcích dítěte, průběhu učení a jeho vývoji, za účelem jeho dalšího rozvoje – výtvarné práce, výrobky ...). Přesný termín ověření (včetně náhradního termínu), bude zveřejněn v mateřské škole na přístupném místě nejpozději do 31.8.2017.

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí ředitelky nemá odkladný účinek.

Doporučené materiály pro individuální vzdělávání dítěte:

·         Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)

·         Desatero pro rodiče

·         ŠVP s názvem „Nestačí jen podat ruku, je třeba darovat i kus srdce".

·         Pracovní listy – hradí si zákonný zástupce sám