13.04.2017
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

 

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek, za který lze uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč.

 

Postup při přihlašování dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání:

 

 1. Zákonný zástupce dítěte, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let a dosud ještě do mateřské školy nedochází, obdrží do konce letošního dubna od ředitelky mateřské školy pozvánku k zápisu podle spádové oblasti, do které dítě podle místa trvalého pobytu přísluší. Zápisy u všech mateřských škol zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm se budou konat v jednotném termínu, a to 15. a 16. května 2017 od 8:00 hod. do 14.00 hod.

 2. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě přijato ve spádové mateřské škole. To znamená, že v jiné, než spádové mateřské škole bude dítě přijato v případě volné kapacity této vybrané mateřské školy.

 3. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určilo město Rožnov pod Radhoštěm obecně závaznou vyhláškou č. 3/2016. kterou se vymezují na území města školské obvody spádových mateřských škol zřizovaných městem Rožnovem pod Radhoštěm. Znění uvedené vyhlášky naleznete na webových stránkách města v sekci „Vyhlášky a nařízení“. Prohlédnout si ji lze i na následujícím odkazu: http://www.roznov.cz/assets/File.ashx?id_org=14293&id_dokumenty=16139 .

 4. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Formulář žádosti bude pro zákonné zástupce k dispozici ve spádové mateřské škole a bude také součástí pozvánky k zápisu.

 5. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

 6. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

 7. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

 8. Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 • po dobu 4 souvislých hodin denně,

 • začátek povinné doby ředitelka mateřské školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

 

 

 

 1. Další možnosti plnění povinného předškolního vzdělávání:

 

 • individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu nejpozději zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.