Mateřská škola 1.máje 1153, Rožnov p.R. , je umístěna uprostřed sídliště a je tvořena třemi pavilony, spojenými rozsáhlými spojovacími chodbami, které jsou každoročně využívány k výstavám výtvarných prací dětí i ke sportovním aktivitám. V roce 2014 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celé MŠ – zateplení všech budov s novou barevnou fasádou, byla dokončena výměna plastových oken a zmodernizovaná část školní zahrady v přírodním stylu. V současné době je v naší mateřské škole otevřeno sedm smíšených (heterogenních) tříd (pro děti ve věku 3-6 let), z toho tři speciální - logopedická, pro děti s autismem a pro děti se souběžným postižením více vadami.

Co naše MŠ nabízí:
Nadstandardní aktivity:
Děti jsou v naší MŠ umístěny do 7 tříd:

Stonožky Stonožky Stonožky Stonožky

Stonožky
1. třída běžného typu s turistickým zaměřením

Třída zaměřená na turistické vycházky do okolí Rožnova, při kterých se děti seznamují s přírodou ve všech ročních obdobích. Je u nich rozvíjeno ekologické cítění. Součástí třídního programu je také seznamování s kulturními a lidovými tradicemi na Valašsku (Svatý Mikuláš, Tři králové, vítání jara, pálení čarodějnic, Masopust , otvírání studánek a další). Všechny turistické akce zvládají děti všech věkových skupin.


Medvídci Medvídci Medvídci Medvídci

Medvídci
2.třída běžného typu s výtvarně-estetickým zaměřením

Třída se zaměřením na vytváření kladného vztahu k výtvarným a pracovním činnostem, posilování a rozvíjení celkové osobnosti dítěte, jeho sebevědomí, výtvarného cítění, tvořivé vynalézavosti, originality a fantazie. Děti v této třídě budou mít možnost seznámit se nejen s běžnými základními, ale i netradičními výtvarnými technikami. Vycházky, výlety budou s esteticky zaměřeným pozorováním okolí.


Sluníčka Sluníčka Sluníčka Sluníčka

Sluníčka
3.třída běžného typu

Třída běžného typu , vzdělávací činnosti pro děti obsahují osvojení si základních vědomostí, dovedností a návyků, prožitkové učení hrou je založeno na emočních zážitcích, touze poznávat nové věci a velký důraz je kladen na individuální přístup, prosociální cítění a vztah k přírodě.


Papoušci Papoušci Papoušci

Papoušci
4.třída speciální logopedická

Třída pro děti s vadami řeči , kde pracuje speciální logopedická asistentka.Pro každé dítě je zpracován individuální logopedický vzdělávací plán na celý školní rok. Na pravidelné kontroly každý měsíc dojíždí do této třídy PaeDr. Iveta Odstrčilíková, která konzultuje s učitelkou výsledky v nápravě řeči a doporučuje další postup. Součástí práce s dětmi je hra na flétnu, cviky na koordinaci a rovnováhu těla s prvky jogy.


Kuřátka Kuřátka Kuřátka Kuřátka Kuřátka

Kuřátka
5.třída speciální pro děti s autismem

Autismus je jednou z poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Vývoj dítěte je kvůli tomuto narušen hlavně v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Autismus doprovází specifické vzorce chování.


Lentilky Lentilky Lentilky Lentilky

Lentilky
6.třída běžného typu

Třída běžného typu, vzdělávací činnosti pro děti tvoří skladbu vzájemně se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí, které využívají dětské zvídavosti a potřeby objevovat, nabízí mnoho přímých zážitků, vedou děti k individuální práci a zájmu o dění kolem sebe.


Berušky Berušky Berušky Berušky

Berušky
7.třída speciální pro děti se souběžným postižením více vadami

Kombinované vady představují taková postižení, která jsou kombinací dvou a více různých vad nebo poruch u jediného člověka. Žáci se souběžným postižením více vadami vykazují často poruchy motoriky, komunikačních schopností a jiná zdravotní omezení. U těchto žáků je nutné, aby se vzdělávali na základě speciálně upraveného vzdělávacího programu . Charakteristické je individualizované vzdělávání. Vzdělávání má jiný obsah, využívá odlišné metody práce a vyžaduje speciálně upravené podmínky.  Při vzdělávaní se využívají alternativní a podporující komunikační systémy. Obsah vzdělávání je doplněn o relaxační činnosti a rehabilitační tělesnou výchovu.
Děti v obou těchto speciálních třídách (Kuřátka a Berušky) se vzdělávají podle individuálních plánů, vypracovaných pod dohledem Speciálního pedagogického centra v Kroměříži. Kromě individuálního rozvíjení dovedností, vědomostí a návyků získávají děti nové zkušenosti v sociálních vztazích s vrstevníky i pedagogy. Ve třídě s dětmi pracují speciální pedagogické pracovnice a je zde kladen důraz na využívání speciálních cvičení a terapií.

www.specialnitridaroznovpr.wz.cz


Od 1.9.2015 pracujeme s dětmi podle nového ŠVP s názvem: "Nestačí jen podat ruku, je třeba darovat i kus srdce".

Vzdělávací obsah je rozdělen do 4 integrovaných bloků:
1. Podzim čaruje
2. Zimní království
3. Voňavé jaro
4. Letní hrátky